top of page

영유아부

공개·회원 4명

[[[Proud***]###]] Ústí nad Labem Pardubice on-line přenosu 8 října 2023


Fanděte kdykoliv a kdekoliv. Online přenosy z více než 20 sportovních odvětví. Archiv s více než 20 000 sportovními videi. Všechna videa jsou v aplikaci ZDARMA.


FK VIAGEM Ústí nad Labem - FK Pardubice B (Česká fotbalová liga (B)) 1:1 | Onlajny. comBranky: 87. Benda – 20. Kurka Karty: 24. Čítek (UNL), 69. Černý (UNL) – 20. Svoboda (PCB), 69. Štichauer (PCB), 72. Šimek (PCB) Neproměněná penalta: FK VIAGEM Ústí nad Labem: Plachý – Benda, Cantin, Černý, Čítek, Hudec, Jiránek (73. Zůza), Kubín (72. Pardubice se natla�ily p�ed P�ikryla a soust�ed�nou palbou se sna�ily prop�lit obrann� val. �st� ov�em sta�ila vte�inka nepozornosti a p�es cel� h�i�t� p�edvedl par�dn� p��mo�arou akci hostuj�c� kapit�n Nov�k. Ten si stihl polo�it i La��ka, ve velk� rychlosti a z �hlu u� ale nesta�il zvednout kotou� nad jeho polo�en� beton. T�etinu uzav�ela p�len� p�esilovka po faulu Klobou�ka, jen�e Moelleru se tentokr�t husarsk� kousek s vyrovn�n�m v posledn�ch vte�in�ch nezda�il. Moeller vyd�el alespo� vyrovn�n� Dohr�vanou p�esilovou v�hodu zakon�ila r�na Som�ka do hrudi P�ikryla po hezk� individu�ln� kli�kovan� Puchera. Po ubr�n�n�m oslaben� se host� vydali znovu na zte� pardubick�ho obrann�ho p�sma a hned si vynutili faul. V po�etn� v�hod� musel La��k �arovat na brankov� ���e proti pokus�m Pazourka a Ha�ka, nep�i�el si na n�j ani �affer, jen� zakon�oval sv�j �nik blaf�kem do bekhendu. Povisl� prapor V�chodo�ech� se pokusil trochu zvednout Tvrd�k, kter� si vybruslil mezi kruhy, ale jeho r�na jen prosvi���la vedle prav� ty�e. Pardubice, do jejich� sestavy se zapojil i uzdraven� st�elec Petr S�kora, p�sobily unaven�m dojmem a nechaly se zatla�it a� p�ed La��ka. Vz�p�t� nav�c Pucher vyhodil kotou� p�es hrazen� a byla z toho �vodn� p�esilovka. �st� se prezentovalo n�kolika poveden�mi kombinacemi a po kolm� p�ihr�vce Novotn�ho chyb�ly �afferovi centimetry, aby poslal puk do odkryt� branky. Dom�c� se osm�lili a� na sklonku p�t� minuty. Cetkovsk� nejprve z prav� strany ot�el kotou� o ty�ku a v pokra�uj�c� akci po drz�m v�padu p�ed P�ikryla vybojoval faul na svoji osobu. Prvn� po�etn� v�hoda Moelleru ale dom�c�m p��znivc�m mnoho radosti neud�lala. Za zm�nku stoj� snad jen te� Hlinky. Lvi se soust�edili p�edev��m na kvalitn� defenz�vu a ve st�edn�m p�smu �ekali trp�liv� na chyby Pardubic. Po jedn� z nich se dostal ke st�ele z lev�ho kruhu �pirko, La��k se ale zasko�it nenechal. Stejn� tak P�ikryl na druh� stran� v pohod� zas�hl proti dv�ma pokus�m Bla�ka. Do n�znaku skute�n� �ance se probil Jan Kol��, jen�e s�m p�ed P�ikrylem zam��il hodn� nep�esn�. V patn�ct� minut� byl posl�n za katr podruh� v utk�n� jinak m�lokdy vylu�ovan� Pucher a tentokr�t se dvouminutov�ho odpo�inku nedo�kal. V�e za�alo chybou Linharta na obrann� modr� ���e. Pojkar v p�e��slen� 2 na 1 vyp�lil zleva na vzd�len�j�� ty� a La��kem vyra�en� puk dorazil do s�t� v�stroj� doj�d�j�c� Pazourek � 0:1. Pardubice p�eci jen v z�v�ru t�etiny zv��ily �sil� a dvan�ct vte�in p�ed sir�nou bylo srovn�no. Úvod | SLUNETA Ústí nad LabemFANZONE Média Fotogalerie Fanshop Vstupenky Sluneta TV Facebook Live přenosy Příspěvky Pro trenéry celoroční nábormladez@bkusti. cz KONTAKTbasket@bkusti. cz Úvod O klubu Kontakt Vedení klubu Historie Odkazy Archív Pro akcionáře Kontakty trenéři Muži MUŽI "A" MUŽI "B" SLUNETA USK Ústí n. L. Mládež Týmy Junioři U19 Kadeti U17 Kadeti U17 B U15 U14 U13 U12 U11 Přípravka Haly Dívky Projekty SC SLUNETA Patron SN-CZ 2014-2020 Venkovní hřiště Sportování v MŠ Partneři basketbalový klub Aktuality starší aktuality ​​​​​​​Venku netradičně v neděli 06. 10. 2023 05. 2023V Ostravě jednoznačně Způsobem start – cíl si SLUNETA došla ve středu večer na Tatranu... Moeller o�il a hned po vhazov�n� si vynutil faul Ha�ka a p�esilovou hru. Jej� za��tek byl hodn� slibn� a probudili se kone�n� i div�ci, kter�ch se vm�stnalo do ochoz� 6 913. Bohu�el pro dom�c� r�ny Snopka ani Posmyka brankou neskon�ily. Moeller bojoval o t�i body, ale mohl p�ij�t i o ten jeden. Minutu p�ed koncem ujela obran� dvojice Martinec-�affer a druh� jmenovan� mohl rozhodnout. Na rem�zov�m stavu nezm�nila nic ani te� Cetkovsk�ho a utk�n� tak stejn� jako v prvn�m m��en� obou soupe�� v �EZ Aren� dosp�lo do prodlou�en�. La��k udr�el nad�ji na druh� bod Prodlou�en� nijak nevybo�ila ze slab� �rovn� cel�ho utk�n� a hokejov� tr�pen� mohl po dvou minut�ch ukon�it Nedorost. Ten u� zbl�zka d�val do pr�zdn� branky, kdy� se najednou kdesi z �asoprostoru vyno�ila lapa�ka La��ka a kotou� se do n� schoval jak capart mamince pod sukni. Vyhr�li, ale nenadchli. Pardubice porazily nov��ka po n�jezdechPARDUBICE � A� samostatn� n�jezdy musely rozhodnout utk�n� 38. kola O2 mezi Pardubicemi a �st�m nad Labem. Slovan p�edvedl v �EZ Aren� velmi sympatick� v�kon, ujal se dokonce veden�. Dvan�ct sekund p�ed koncem prvn� t�etiny srovn�val Tom� Bla�ek. Ve druh�m d�jstv� ale host� op�t jednog�lov� utekli, aby p�t minut p�ed koncem srovnal na 2:2 Michal Tvrd�k. �edes�t minut hry a n�sledn� prodlou�en� nep�inesly rozhodnut�, pomoci tak musely a� n�jezdy. V nich kralovali brank��i a� do �est� s�rie, kdy Petra P�ikryla prost�elil Tom� Bla�ek a zajistil Moelleru dva body. O2 extraliga, 38. Nam�tkov� zbl�zka mezi betony zkou�el �t�st� Pazourek, hned po buly donutil pardubick�ho g�lmana k precizn�mu z�kroku Jank�. Host� nad�le kontrolovali hru a hokejk�m pardubick�ch hr��� jakoby chyb�la i ta trocha klidu, pot�ebn� pro z�kladn� hern� vzorce a kombinace. Ze s�rie bezobsa�n�ch minut vybo�ila a� ta p�tat�ic�t� a v n� hezk� akce Koukala, kter� se zpoza branky pokusil nadvakr�t dostat puk do �steck� branky. Z proti�toku te�oval po akci Nov�ka t�sn� p�ed La��kem Ha�ek, jen� v�ak vz�p�t� ode�el na trestnou lavici spolu s pardubick�m Ond�ejem. Varianta 4 na 4 v�ce vyhovovala dom�c�m barv�m. Je�t� bl�e brance byl po samostatn� akci Som�k. Ten se natla�il a� p�ed P�ikryla, jen�e �steck� g�lman odolal a je�t� stihl kotou� ust�elit p�ed hokejkou dot�raj�c�ho Puchera. Mo�nost dal��ch �to�n�ch kreac� do�asn� pozastavila po�kozen� reklama na mantinelu, jej� oprava znamenala nepl�novanou p�timinutovou p�est�vku. Um�l� pauza jakoby je�t� v�ce rozm�lnila ji� tak dost neurovnan� hokej. Slovan se zat�hl je�t� hloub�ji p�ed P�ikryla a soust�edil se zejm�na na odpalov�n� puk� sm�rem k pardubick� brance. P��li�n� pasivita se ale host�m nevyplatila. Odra�en� kotou� nap�lil z oto�ky od modr� ��ry na hostuj�c� branku Tvrd�k a ten p�ekvapiv� skon�il a� v s�ti � 2:2. Beautifully Unblemished Vit Gr Group před 4 dny — [FOTBAL<<<]] Ústí nad Labem NH Ostrava přenos živě 04/10/2023 SLUNETA Ústí nad Labem 20 16 3132: 3074 55, 6 6. NH Ostrava 17 19 2973: 3091 ... Oto�ilo se po�ad� n�jezd� a Pucher blaf�kem nedal, stejn� jako na druh� stran� Pojkar. Napodruh� znovu neusp�l st�elou pod lapa�ku S�kora a v p�t� s�rii �st� poslal puk do bo�n� ty�ky �aloun. A� v t� �est� se ochozy do�kaly branky. Bla�ek slo�il repar�t �sp�n� st�elou nad lapa�ku. Kdy� vz�p�t� trefil �pirko jen horn� ty�, z�stal druh� bod p�eci jen v Pardubic�ch. Ladislav Lubina (HC Moeller Pardubice): �Bohu�el jsme v utk�n� ztratili bod, ale d�ky z�krok�m La��ka v prodlou�en� m��eme b�t r�di alespo� za dva body. kolo, ned�le 6. 1. 2008, �EZ Arena Pardubice Dynamo Pardubice �st� nad Labem 3:2sn 1:1, 0:1, 1:0 � 0:0 � 1:0 Branky a nahr�vky: 19:48 Bla�ek (Tvrd�k), 54:16 Tvrd�k, rozhoduj�c� samostatn� n�jezd Bla�ek � 16:33 Pazourek (Pojkar), 25:52 �pirko (Novotn�). Rozhod��: Min�� � Guth, Rittich. Vylou�en�: 4:6. Vyu�it�: 0:1. V oslaben�: 0:1. Zápasy - NBL BK KVIS Pardubice. SLUNETA Ústí nad Labem. 87. 76 · 23 22. 44 39. 61 61. Play-off. Online přenos na ČT Sport Plus. Vysílame na TV Com · review. titulární a ... Faith Group před 1 dnem — Olomoucko - NH Ostrava - Živé přenosy [sledovat televizi=] Ústí nad Labem NH Ostrava on-line přeno [sledovat televizi=] Žižkov Sparta Praha ... Tvrd�k vyst�elil po led� od mantinelu a P�ikryl vykopl puk p��mo na h�l Tom�e Bla�ka, jemu� ne�inilo probl�m zav�sit do pr�zdn� branky � 1:1. �st� bylo nebezpe�n�j�� a znovu �lo do veden� O p�est�vce prob�halo v pardubick� kabin� z�ejm� myt� hlav, nebo� dom�c� hokejist� do druh� ��sti hry vl�tli jako urag�n. P�ikryl musel likvidovat n�kolik nebezpe�n�ch ran a kdy� Klobou�ek zah�koval rozjet�ho S�koru, mohli pardubi�t� z�ro�it sv�j tlak i g�lov�. V p�esilovce zaujala pouze r�na S�kory po sehran� situaci, tu v�ak P�ikryl se �t�st�m zachytil. Na �ad� byly n�jezdy. Bla�ek znovu opanoval dovednostn� discipl�nu Jako prvn� se rozjel k exekuci penalty �sp�n� autor druh� branky Slovanu �pirko, ale blaf�kem do bekhendu minul. Za Pardubice se rozjel navr�tilec S�kora, jen�e jeho st�ela na lapa�ku postr�dala razanci i moment p�ekvapen�. Jan �aloun znaj�c� La��ka v�c ne� dob�e zkusil malou kuli��rnu, ale tak� on si vyl�mal zuby. St�elou na lapa�ku neusp�l ani Tvrd�k a �lo se do t�et� s�rie. Blaf�k do bekhendu podruh� a tentokr�t z toho byla ty� a smutn� Nov�k. Rozhodnout mohl fant�m n�jezd� Bla�ek, ani on ale neusp�l. N�sledovala n�hl� smrt. Host� si ale dlouho v pln�m po�tu nezahr�li. Star� se dostal za obranu Lv� a jen d�ky lapa�ce �steck�ho brank��e se nem�nil stav. Za p�edchoz� faul nicm�n� dostal dv� trestn� minuty Pazourek. P�t� vylou�en� v z�pase se p�eci jen z�ro�ilo i g�lov�. K up��mn�mu �oku v�t�iny p�ihl�ej�c�ch ale na opa�n� stran�. Po s�rii nep�esnost� v pardubick� obran� �pirko odrazem o La��kova z�da poslal Lvy ve vlastn�m oslaben� znovu do veden� � 1:2. Pardubick� miz�rie pokra�ovala a host� zasypali La��ka spr�kou ran. Div�ci: 6913. St�ely na branku: 37:38. Pr�b�h utk�n�: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2. Dynamo Pardubice: La��k � Snopek, M. �eda, Kol�� II, Nikolov, Posmyk, Linhart, Koma � Tvrd�k, Rolinek, Bla�ek � S�kora, Pucher, Hlinka � Kol��, Koukal, Som�k � Cetkovsk�, Star�, Ond�ej. Tren��i: Ji�� �ejba a Ladislav Lubina. �st� nad Labem: P�ikryl � Pojkar, G�na, Zeman, Klobou�ek, Novotn�, Evan � �aloun, Pazourek, Ha�ek � Jank�, Martinec, �affer � Nov�k, �pirko, Havel � M�ka, Nedorost, �ag�t. Tren��i: Jan Votruba, Miroslav Mach a Josef B�ezina. Moeller si schoval �vodn� trefu do �atny Slovan vstoupil do utk�n� o pozn�n� �iv�ji a hned po 15 vte�in�ch se mohlo m�nit sk�re, kdyby Pazourek jen o trochu l�pe um�stil �alounovu nezi�tnou p�ihr�vku. Stadion Cheb - Ústí n. Labem | ONLINE | 31. 8. 2023 18:00 | Přípravné zápasy 2023/2024 | ŽIVĚPřenos se aktualizuje automaticky 52' Ústí nad Labem právě vstřelilo branku! Autorem branky je JAKUB TREFNÝ. Asistence: Jan Rudovský. 45' Stadion Cheb právě vstřelil branku! 40:01' Začala třetí třetina. 40:00' Druhá třetina skončila. 20:01' Začala druhá třetina. 20:00' První třetina skončila. 16' Autorem branky je MARTIN BLÁHA. 08' Autorem branky je JAN RUDOVSKÝ. Asistence: Karel Kubát a Filip Štrombach. Miss Black Internati Group před 4 dny — [ŽIVÝ PŘENOS] Ústí nad Labem NH Ostrava Přímý přenos 04/10/2023 Pokud ovšem budete chtít sledovat basketbal i v televizi, ... [[žít@]] Ústí nad Labem Pardubice přenos 8 října 2023 před 29 sekundami — [[žít@]] Ústí nad Labem Pardubice přenos 8 října 2023. před 4 dny — 2023 BK REDSTONE Olomoucko - BK KVIS Pardubice 8. kolo 21.


소개

3세까지의 영아부입니다. 문의: 김영순 전도사 youngkim1025@yahoo.com
bottom of page